Tekla二次开发_获取选中的图纸删除(2) - 钢结构资源网 Tekla插件 CAD工具 犀牛GH汉化 Tekla二次开发_获取选中的图纸删除(2) - 钢结构资源网 Tekla插件 CAD工具 犀牛GH汉化

Tekla二次开发_获取选中的图纸删除(2)

using System;
using Tekla.Structures.Drawing;
using Tekla.Structures.Model;

DrawingHandler MyDrawingHandler = new DrawingHandler();
            if (MyDrawingHandler.GetConnectionStatus())
            {
                //获取图纸列表选中的图纸
                DrawingEnumerator SelectedDrawings = MyDrawingHandler.GetDrawingSelector().GetSelected();

                while (SelectedDrawings.MoveNext())
                {
                    SelectedDrawings.Current.Delete();//删除图纸
                }
            }

 

评论 0

挤眼 亲亲 咆哮 开心 想想 可怜 糗大了 委屈 哈哈 小声点 右哼哼 左哼哼 疑问 坏笑 赚钱啦 悲伤 耍酷 勾引 厉害 握手 耶 嘻嘻 害羞 鼓掌 馋嘴 抓狂 抱抱 围观 威武 给力
提交评论

清空信息
关闭评论